O nás

Školský poriadok

10.10.2013 10:18

Materská škola - Ulica Dostojevského 933/5, Bytča

 

 

 

 

Dokument

Školský poriadok MŠ

Počet listov

17

V pedagogickej rade prerokovaný

30.08.2013

S radou školy prerokovaný

30.08.2013

Platnosť od:

01.09.2013

Platnosť ukončená dňa:

 

Vydáva:

Jarmila  Ritnošíková

 

 

 

Školský poriadok  je vypracovaný  v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z., zákona č.596/2004 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Pracovného poriadku pre výchovných a ostatných pracovníkov škôl a školských  zariadení v pôsobnosti zriaďovateľa Mesta-Bytča s prihliadnutím na špecifické podmienky MŠ-Ulica Dostojevského v Bytči.

Obsah

1.  Profilácia materskej školy

2.  Práva a povinnosti detí a rodičov

3.  Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

4.  Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a ochrana pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou        

     alebo násilím

5.  Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

 

1.  PROFILÁCIA   MATERSKEJ   ŠKOLY

 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu ,,Hravo-zdravo“ vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

 

Materská škola je 7 - triedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom  vo veku od troch, v prípade voľného miesta aj od 2,5 roka, do  šesť  rokov  a  deťom  s  odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

 

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, má tri pavilóny. Prízemie I. pavilóna tvoria 2 vstupné chodby so samostatnými vchodmi. V pavilóne sú umiestnené: vstupná hala A -  trieda ,,Včielky“, vstupná hala B- na prízemí - trieda ,,Hviezdičky“ a na poschodí trieda ,,Slniečka“ s príslušnými priestormi, miestnosťami a s príslušenstvom pre prevádzkových pracovníkov. V II. pavilóne - vstupná chodba C na prízemí sú umiestnené: trieda ,,Lienky“a  trieda ,,Kuriatka“ s príslušnými priestormi. Na poschodí sa nachádza trieda ,,Motýliky“ a trieda ,,Žabky“ s taktiež účelovými miestnosťami. Pri triedach sú malé kuchynky, ktoré slúžia na vydávanie stravy. V  III. pavilóne- tzv. hospodárskeho – vstupná chodba D- v suteréne sa nachádza kotolňa, pivnice a príslušné sklady. Na prízemí je miestnosť pre odborného zamestnanca školského úradu Bytča, kuchyňa v ktorej sa pripravujú raňajky, olovrant, delí sa hlavné jedlo, sklad na čistiace pomôcky, šatňa pre kuchárky a prevádzkových zamestnancov, hygienické priestory. Na poschodí je  riaditeľňa MŠ, zasadačka, miestnosť na krúžky pre deti MŠ, práčovňa, sklad na pomôcky.

 

Školská záhrada je veľká, priestranná s množstvom zelene, stromov, záhonmi ruží. V prednej časti je veľké pieskovisko, a trávnatá plocha s detskou šmykľavkou, preliezkami, domčekom, hojdacím  mostíkom, vláčikom, 4 pružinovými hojdačkami.

V zadnej časti sa nachádza detské dopravné ihrisko, ktoré má vyasfaltovanú plochu, 1 pieskovisko rozdelené na dve menšie a trávnatú plochu s preliezačkami, zemeguľou, detskou šmykľavkou a menším kopcom, ktoré sa dobre využíva hlavne v zime na sánkovačku.

Tretie pieskovisko sa nachádza pred hospodárskym pavilónom.

 

2.  PRÁVA A POVINNOSI DETÍ A RODIČOV

 

2.1 Práva a povinnosti detí

 

Dieťa má právo na:

a) rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,

b) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej

    dochádzky v materských školách,

c) vzdelanie v štátnom jazyku a matersinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,

d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav

    v rozsahu ustanovenom zákonom,

e) úctu k vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

f) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

g) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

h) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,

    zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

i) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému

   a sexuálnemu násiliu,

j) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

k) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu

    a vzdelávanie s využitím špeciálnych foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám,

    a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

 

Povinnosti dieťaťa:

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy

    a vzdelávania,

b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,

c) chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu

    a vzdelávanie,

d) konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť

    ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

e) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

f) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všetkými záväznými

   právnymi prdpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

 Práva a povinnosti rodičov

Rodič (zákonný zástupca) má právo:
a)  vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto         zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,

b) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona, 

c) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom materskej školy, školským poriadkom,
d) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

e) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

f) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy na edukačných      aktivitách určených ročným plánom školy,

g) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

 

Rodič (zákonný zástupca) je povinný:

a) vytvoriť pre dieťa podmienky        na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie   školských povinností,

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským     poriadkom,

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vpyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,

f) prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,

g) ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti,

h) neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných prípadoch a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri dni po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára.

 

PREVÁDZKA  A VNÚTORNÝ REŽIM MATERSKEJ  ŠKOLY

 

 

3.1  Prevádzka materskej školy

 

MŠ  je v prevádzke v pracovných dňoch: od  6,oo hod. do  16,30  hod.

 

Riaditeľka  materskej školy:   tel. č:  553 3164          Jarmila  Ritnošíková

Konzultačné hodiny:  denne od 11,00 hod. do 12,00 hod. prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru

 

Zástupkyňa  materskej školy:                                     Melánia  Fulmeková

 

Vedúca  školskej jedálne:       tel. č:  553 3855          Mária  Babušíková

Konzultačné hodiny:                                                  podľa predchádzajúceho dohovoru

 

Administratívna pracovníčka ŠJ:                                Helena  Rumanová

 

Prevádzka MŠ bola prerokovaná s rodičmi dňa 05.09.2013 a odsúhlasená zriaďovateľom- Mestom Bytča.

 

 

Úsporný režim chodu MŠ

 

V čase letných prázdnin je prevádzka prerušená z hygienických  dôvodov na  4 týždne. V tomto období podľa dispozícii riaditeľky MŠ vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci  podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku, náhradné voľno.  V tomto čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať MŠ na Hurbanovej ulici v Bytči.

 

V čase vianočných prázdnin bude prevádzka materskej školy prerušená na čas, ktorý bude vopred písomne prerokovaný s rodičmi, prípadne podľa dohovoru a pokynov zriaďovateľa. V tomto čase si zamestnanci školy čerpajú dovolenku, prípadne náhradné voľno.

 

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do MŠ a dôvodu zvýšenej chorobnosti, riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried. Dbá pri tom na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania.

Nadbytok zamestnancov v takomto prípade rieši udelením náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky.

 

V čase jarných prázdnin prevádzka materskej školy nebude prerušená, pri zníženom počte detí sa aktuálne obmedzí na činnosti nižšieho počtu tried.

 

V čase letných, jarných prázdnin, iných voľných dní v ZŠ deti, ktorých rodič je na materskej dovolenke materskú školu nenavštevujú, z dôvodu nutnosti čerpania dovolenky  zamestnancov.

3.2  Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ

 

Zápis a prijatie detí do MŠ

 

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu k začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita. Riaditeľka MŠ zverejní po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne prístupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca miesto a termín podávania žiadostí na nasledujúci školský rok. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty  rok veku.

 

Žiadosť zákonný zástupca dieťaťa obdrží u riaditeľky MŠ. Po jej vyplnení k nej rodič prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra potvrdenú jeho podpisom. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná,nebude akceptovaná.

 

Rozhodnutie o odložení povinnej dochádzky predloží rodič riaditeľke materskej školy spravidla do 30. apríla príslušného roka. Pokiaľ rodič do toho termínu rozhodnutie od riaditeľa ZŠ neobdržal, upozorní riaditeľku MŠ na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v MŠ.

 

Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu so žiadosťou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktorý vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa. Postihnuté dieťa nemusí byť prijaté do MŠ, ak je počet žiadostí vyšší, ako je možné prijať.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka, dostane rodič najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka. V prípade prijímania v priebehu školského roka, do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

 

Prijatiu zdravého, alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný, alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľkou a učiteľkami na triede MŠ. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu, môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom, alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ /na dohodnutý čas/, alebo o ukončení tejto dochádzky.

 

V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

 

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka, spravidla podľa veku, taktiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v tomto prípade (preradenie dieťaťa počas školského roka) oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried.

Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa školského zákona je:

 

 • 20 v triede pre 3- až 4- ročné deti,
 • 21 v triede pre 4- až 5- ročné deti,
 • 22 v triede pre 5- až 6- ročné deti,
 • 21 v triede pre 3- až 6- ročné deti.

 

Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa.  Do samotnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa prijíma najmenej päť detí a najviac desať detí.

 

Dochádzka detí do MŠ

 

Rodič prichádza s dieťaťom do MŠ spravidla do 8.00 hod a prevezme ho spravidla po 15.00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľkou alebo  s učiteľkou na triede.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí. Prevzatie dieťaťa môže učiteľka odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

 

Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov § 24 ods.6 písm. a,b,c  v MŠ môže byť umiestnené len dieťa: a) ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve – potvrdenie vydá rodičovi ošetrujúci lekár, b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, c) nemá nariadené karanténne opatrenie - túto skutočnosť rodič ( zástupca dieťaťa ) predkladá písomným vyhlásením prvý deň vstupu dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 5 dní.

 

Ak sa zistí v priebehu dňa, že dieťa je choré, alebo utrpelo úraz, ktorý vyžaduje lekárske ošetrenie, učiteľka ihneď informuje  rodiča. Choré dieťa izoluje od kolektívu detí. Ak rodič z vážnych dôvodov nemôže prísť pre dieťa, ktoré utrpelo úraz v MŠ a vyžaduje lekárske ošetrenie, urobí tak učiteľka vykonávajúca dozor pri deťoch.

 

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred 1 deň (alebo pokynov vedúcej ŠJ).V čase  neprítomnosti si - prvý deň- môže stravu vyzdvihnúť do obedára v MŠ do 12,15 hod. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle poberá.

 

Pri dlhotrvajúcej neprítomnosti - najneskôr do 14 prac. dní od začiatku neprítomnosti  oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas neprítomnosti dieťaťa. Ak je neprítomnosť dlhšia 5 a viac dní, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenie, taktiež oznámi dôvod neprítomnosti.

Ak rodič do 14 prac. dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom opakovane poruší Školský poriadok MŠ, riaditeľka  po predchádzajúcom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

Úhrada poplatkov za dochádzku - výška príspevku

 

Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o doplnení niektorých zákonov vydalo všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2009 podľa ktorého určuje:

 

 • výška  príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ je 10 €.

 

Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

 

-  ktoré má jeden rok pred plnenín povinnej školskej dochádzky,

- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky                        

   v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

Príspevok sa uhrádza  v pomernej časti za dieťa:

- ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní

  z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, preukázateľným spôsobom,

- ktoré navštevuje materskú školu počas letných školských prázdnin len v období prevádzky

  materskej školy a vo zvyšnej časti mesiaca je prevádzka prerušená.

 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v MŠ sa uhrádzajú 1. a 2.  príslušného mesiaca učiteľkám na triedach!

 

Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v MŠ stravuje. Finančné prostriedky na nákup potravín sú uhrádzané stravníkmi priamo na účet školskej jedálne. Príspevok sa uhrádza vopred do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

 

Výška nákladov na nákup potravín :

- veková kategória – do 6 rokov          -  desiata                                  =  0,26

                                                       -  desiata + obed                      =  0,90 €  + 0,05 režia

                                                       -  desiata + obed + olovrant     = 1,12 €   + 0,05 režia

 

Celodenná strava  =  1,12 €  +  0,05   Poldenná strava    =  0,90 €   + 0,05                                               

 

Na základe uznesenia rodičov na plenárnej schôdzi zo dňa 05.09.2013 sú rodičia povinní uhradiť príspevok na celý školský rok do ZRŠ – 46 € ( zápisné ZRŠ, na darčeky, akcie-divadlá, hračky, poistné, na pranie prádla) + stredné deti  a predškoláci 4 € na pracovné zošity do 30. októbra  / možno na 2x/.

                                                       

V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, alebo porušuje školský poriadok, riaditeľka  môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

 

3.3  Vnútorná organizácia materskej školy

Organizácia tried a vekové zloženie detí

1. pavilón:             Prízemie:    vchod  A        trieda:  ,, Včielky”           5 -6   ročné deti

                                                vchod  B       trieda:  ,, Hviezdičky”     4 – 6  ročné deti

                              Poschodie:  vchod  B       trieda:  ,, Slniečka”          5 – 6  ročné deti

2. pavilón:            Prízemie:    vchod  C        trieda:   ,, Lienky”            3 – 4  ročné deti

                                                                   trieda:   ,,Kuriatka“         3 – 4 ročné deti

                             Poschodie:  vchod C         trieda:    ,, Žabky”            3 – 4  ročné deti 

                                                                   trieda:    ,,Motýliky”         4 – 5  ročné deti    

Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

 

 trieda: ,,Včielky“        triedna učiteľka Edita  Koniarová, zást. Melánia  Fulmeková, 

 trieda: ,,Hviezdičky“  triedna učiteľka Alena  Hejčíková, učiteľka Jana Matušková,

       trieda: ,,Slniečka“     triedna učiteľka Gertrúda  Ivanková, učiteľka Mgr. Jana Slúková,

 

      trieda: ,,Lienky“        triedna učiteľka Eva  Hrnková, učiteľka Mgr. Zuzana Rumanová,

 trieda: ,,Kuriatka“     triedna učiteľka Bc. Zuzana Fuková, učiteľka  Mária  Lovíšková,

      trieda: ,,Motýliky“      triedna učiteľka Bc. Gréta  Holičová, riaditeľka Jarmila  Ritnošíková, 

 trieda: ,, Žabky“        triedna učiteľka Bc. Andrea Šušolíková, učiteľka  Katarína  Stroková,

 

V  I. pavilóne    sa deti schádzajú od 6,00 hod v  triede Včielky.

Od  7,15  hod sa rozchádzajú do triedy Hviezdičky a  triedy Slniečka.

O  15,30 hod sa končí prevádzka v  triede Hviezdičky a  triede Slniečka - do 16,30 hod sa deti   schádzajú v  triede Včielky.

V II. pavilóne   sa deti schádzajú od 6.00 hod v triede Lienky.

Od  7,15  hod  sa rozchádzajú do triedy Kuriatka a Žabky (Motýliky idú so Žabkami).

Od  15,30  hod sa končí prevádzka v triede Kuriatka a Žabky, v triede Motýliky o 15,15 hod.a idú ku Žabkám. Od 15,30 hod.do 16,30 hod sa deti schádzajú  v triede Lienky.

 

Preberanie detí

Dieťa od rodičov preberá službukonajúca učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi / alebo inej splnomocnenej osobe/, alebo učiteľke s ktorou sa  v práci strieda.

Dieťa od rodičov osobne preberá učiteľka v ranných hodinách.

Rodič preberá dieťa v čase od 12,15 do 12,45 alebo od 14,45 do 16,00 hod.

Ak rodič potrebuje dieťa priviesť alebo prevziať v inom čase, je potrebné o tom vopred informovať učiteľku na triede.

Rodič, prípadne zákonný zástupca, môže písomne poveriť na prevzatie dieťaťa aj inú osobu, avšak staršiu ako 10 rokov.

V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku MŠ.

 

Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup rodičia, ktorí pred vstupom do budovy MŠ si očistia obuv, pri vstupe do triedy sa vyzujú alebo použijú prinesené návleky. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti ( topánky pod lavičky, prezuvky do skrinky). Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určená prevádzková pracovníčka.

 

Organizácia v sociálnom zariadení

Triedy v I. pavilóne majú samostatné umyvárne, v  II. pavilóne používajú jednu umyvárku dve triedy. Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák označený svojou značkou, 4 – 6 ročné deti pohárik, zubnú kefku a zubnú pastu.

Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určená prevádzková pracovníčka.

Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, dodržiavanie  zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka, za hygienu upratovačka príslušnej triedy.

Organizácia stolovania

Raňajky sa podávajú deťom od 8,45 hod v obidvoch pavilónoch.

Obed sa deťom podáva postupne od II. do I. pavilóna - od 11,30  hod.

 /.Kuriatka, Lienky, Motýliky, Žabky, Včielky, Hviezdičky, Slniečka /.

Olovrant sa podáva deťom od 14,30  hod. v obidvoch pavilónoch.

Do materskej školy sa dováža strava zo Školskej jedálne pri ZŠ Ul. mieru v Bytči.

Za dodržiavanie časového harmonogramu, kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej  jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov .

Rodičia sú povinní oznámiť vedúcej ŠJ odhlásenie detí zo stravy, resp. prihlásenie na stravu - deň vopred písomne v MŠ do zošita odhlášky do 11,00 hod. alebo osobne, telefonicky v ŠJ do 13,30 hod. V pondelok sa dá odhlásiť v ŠJ do 7,00 hod. telefonicky alebo osobne. Ak dieťa nie je odhlásené zo stravy, môže rodič prísť prvý deň pre obed do ŠJ do 12,30 hod. a ostatné dni dieťa odhlásiť. Nie je dovolené vyberať stravu domov viac ako 1 deň.

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania § 3 ods. 3 odoberá každé dieťa denne stravu okrem dieťaťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdrav.  stav vyžaduje osobitné stravovanie.

Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho  stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup. Počas jedla deti nenásilne usmerňujú, podľa želania rodičov aj prikrmujú. Nenútia ich jesť.

                         3-4 ročné deti používajú pri jedle lyžicu

                         4-5 ročné deti aj vidličku

                         5-6 ročné deti používajú kompletný príbor.

Každé dieťa má v triede prinesený označený pohárik na pitný režim.

 

Pobyt detí vonku

Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť (pohybové aktivity, vychádzky, edukačné aktivity, atď.), venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky. Realizuje sa každý deň, výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky (silný vietor, silný mráz, dážď - nie mrholenie).V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa  sa neodporúča vynechávať pobyt vonku (príručka na tvorbu ŠkVP str.18).

Príprava detí na pobyt vonku: v triede Lienok, v triede Kuriatok pomáha obliekať a po návrate vyzliekať deti  príslušná prevádzková pracovníčka. Učiteľka dbá na úpravu oblečenia každého dieťaťa a primerane počasiu.

Pri pobyte vonku sa učiteľky, podľa možností, delia na skupiny. Na vychádzke nemôže mať učiteľka viac ako 20 detí od 4 do 5 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Na vychádzke ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza posledná.

Pobyt detí vonku sa uskutočňuje aj za menej nepriaznivého počasia, je preto potrebné deti v každom počasí primerane obliekať a obúvať.

Počas neprítomnosti niektorej učiteľky v triede Kuriatok, Lienok a Žabiek  na pobyt vonku prichádza učiteľka z triedy Hviezdičky a Slniečka (učiteľka, ktorá prichádza na poobedňajšiu zmenu). Triedna učiteľka upozorní deň vopred kolegyňu, že je na pobyte vonku sama (Kuriatka – Hviezdičky, Žabky - Slniečka).

Pobyt a organizácia na školskej záhrade

Na školskej záhrade musia mať učiteľky prehľad o deťoch a  dbať na ich bezpečnosť. Na jednom pieskovisku môže byť len jedna trieda, ostatné sú na vychádzke (alebo inej časti školského dvora). Dozerajú, aby neničili zariadenie, kríky, stromy, kvety. Učiteľky si musia na pobyt detí vonku pripraviť – skontrolovať bezpečnosť areálu školského dvora, podľa potreby odstrániť z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečiť ich likvidáciu prevádzkovou zamestnankyňou. Zabezpečí dostatok hračiek, aby sa deti mali s čím hrať, aby sa nenudili, bezcieľne nepobehovali – učiteľka sa s deťmi hrá. Každá učiteľka zodpovedá za deti svojej triedy. V prípade ohrozenia dieťaťa zasiahne ktorákoľvek z nich, aby sa zabránilo poraneniu alebo úrazu. Všetky učiteľky dbajú na estetický vzhľad, úpravu ihrísk a pieskovísk. Vždy za poriadok celkove zodpovedá učiteľka, ktorá má konečnú službu.

Rodičia po prevzatí dieťaťa z MŠ môžu využívať predné pieskovisko z hľadiska bezpečnosti a prehľadnosti zostávajúcich detí v MŠ ( ak sú deti vonku od 15,00 hod. do odchodu domov).

Zadelenie pieskovísk:

 

Pieskoviská:

I. vpredu- vch.bránka

II. - HP

 

      III. - ZŠ

Pondelok:

 trieda - Včielky

 trieda - Hviezdičky

 trieda - Lienky

Utorok:

 trieda- Žabky

 trieda - Slniečka

 trieda - Kuriatka

Streda:

 trieda - Motýliky

 trieda - Hviezdičky

 trieda - Lienky

Štvrtok:

 trieda - Žabky

 trieda - Slniečka

 trieda -  Kuriatka

Piatok:

 trieda - Včielky

 trieda - Motýliky

 trieda - Lienky

 

Učiteľky sú povinné dbať, aby sa deti hrali v bezprašnom prostredí. Na základe toho školníčka podľa vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská čistí, prekopáva a polieva pitnou vodou počas sezóny ( od 1.3. do 30.11. kalendárneho roka. ) najmenej raz za dva týždne – vedie si záznamy.

Organizácia pobytu vonku počas letných mesiacov

V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku hlavu krytú šiltovkou, klobúčikom a pod., aby sa predišlo úpalu. Ak majú v skrinke ochranný opaľovací krém a učiteľka je o tom informovaná, pred odchodom von ho dieťaťu pomôže použiť. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim, ktorý finančne pomáhajú zabezpečiť rodičia, prípadne si môžu deti doniesť ešte aj z domu v nerozbitnej fľaši s uzáverom.

V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 11,00 hod.  do 15,00 hod. obmedzuje na minimum.

Organizácia v spálni

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí /pyžamo/. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Počas odpočinku detí si učiteľka doplňuje triedne písomnosti, pripravuje pomôcky, príp. študuje odbornú literatúru

V  triede Kuriatok a Lienok pomáha pri prezliekaní školníčka a upratovačka.

Z dôvodu ochrany zdravia nesmie učiteľka dovoliť, aby deti chodili do umyvárky a WC bosé. Počas spánku pozoruje deti, prikrýva ich, výchovne na ne pôsobí, aby neskákali po lehátkach a nebudili ostatné deti. Učiteľka dbá o úpravu dieťaťa pri obliekaní, každé dieťa učeše.

Organizácia na schodoch

Vnútorné schodisko na prvé poschodie  využívajú deti v priebehu dňa takým spôsobom, že pri hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí deti do jedného radu. Deti sa pri chôdzi pridŕžajú zábradlia. Pri schádzaní zostupuje učiteľka posledná, pri chôdzi nahor tiež posledná.

V prípade stretnutia dvoch tried na schodoch trieda detí, ktoré sú iba nastúpené, dá prednosť tým, ktoré po schodoch idú. v Prípade, že sa stretnú v polovici, staršie deti ostanú stáť, pokým mladšie deti neprejdú.

Na vonkajšom schodisku, hlavne počas zlého počasia (mokro, sneh), učiteľky individuálne dopomáhajú deťom držaním za ruku.

Na všetkých schodiskách deti chodia v jednom rade a pridržiavajú sa zábradlia.

Organizácia počas športových kurzov

Materská škola pravidelne organizuje so  4 – 6 ročnými deťmi kurz predplaveckého výcviku na plavárni v Púchove. Preprava je zabezpečená zmluvnou autobusovou dopravou z TS.

Počas kurzu učiteľka zodpovedá za prípravu detí na samotný kurz ( pomáha v obliekaní, obúvaní, vyzliekaní, odprevádza na toaletu, rozdelí desiatu). Zodpovedá za bezpečnosť detí mimo bazénu. V priebehu samotného kurzu – v bazéne – zodpovedá za deti preberajúci vyučujúci tréner svojej skupiny.

Kurz sa realizuje iba na základe informovaného súhlasu rodiča každého zúčastneného dieťaťa.

Organizácia záujmových krúžkov

Krúžky poriadané CVČ sa uskutočňujú v priestoroch CVČ podľa rozpisu, viď príloha č. 1 – p. učiteľka pre deti prichádza a naspäť privedie do triedy, ak si dieťa rodič neprevezme z CVČ domov. Za celý čas s deťmi, od prevzatia až po odovzdanie učiteľke, resp. rodičovi, preberá zodpovednosť za zdravie a bezpečnosť detí.

Realizácia všetkých krúžkov je na základe žiadosti rodičov a v odpoludňajších hodinách (od 15,00 do 16,00 hod.), výnimku majú 5-6 roč. deti (rok pred vstupom do ZŠ), keď sa niektoré krúžky na základe informovaného súhlasu realizujú od 13,00 do 14.15 hod.

Krúžky kmeňových učiteliek sa realizujú v popoludňajších hodinách tak, ako iné krúžky.

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

Rodičia, prípadne iní rodinní príslušníci majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami v čase triednických hodín, prípadne v čase podľa dohody. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ rodič, prípadne pedagog. Zamestnanec prejaví záujem, vyhotovia sa aj v písomnej

S riaditeľkou MŠ taktiež v čase konzultačných hodín, prípadne v čase podľa dohody.

Logopedická prevencia

Logopedická prevencia sa môže realizovať v MŠ v dopoludňajších hodinách (nie je to krúžok – POP)- zodpovednosť taktiež preberá vyučujúca.

Výchovno – vzdelávacia činnosť

Materskú školu riadi riaditeľka. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v triedach zabezpečujú kvalifikované učiteľky s plným pracovným úväzkom. Učiteľky plánujú edukačné činnosti pre jednotlivé vekové skupiny. Starostlivo sa písomne a s pomôckami pripravujú na edukačné aktivity, vedú príslušnú pedagogickú dokumentáciu.

Počas výchovno-vzdelávacej činnosti je zákaz vyrušovať učiteľky akýmkoľvek spôsobom ( aj mobilný telefón je vypnutý). Učiteľka nesmie odchádzať od detí, nechávať deti bez dozoru. 

Na základe zabezpečovania jednotného výchovného pôsobenia učiteľky na triede spolupracujú, úzko spolupracujú s rodičmi, pričom využívajú osvedčené formy práce. Učiteľka pri práci zachováva ustanovené usporiadanie dňa ,,Denný poriadok”. Pri prechode z jednej činnosti do druhej uplatňuje voľnejšiu organizáciu s primeranou disciplínou a správaním sa detí. Po skončení aktivít necháva triedy v poriadku.

Učiteľky sú povinné dbať, aby hračky boli v dobrom stave, spĺňali popri pedagogickej, estetickej, funkčnej i bezpečnostnú funkciu. Menšie opravy vykonávajú ihneď za pomoci detí /PV/, prípadne požiadajú rodičov, alebo ich odnesú do opravovne ( po dohovore s riaditeľkou ), ak ide o cennejšiu hračku.

Riadenie a plánovanie predprimárneho vzdelávania

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu ,,Hravo-zdravo“ vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

Pracovný plán školy vypracováva riaditeľka za pomoci ostatných zamestnancov. Na prerokovanie pedagogických otázok zvoláva riaditeľka pedagogické rady šesťkrát do roka  I. slávnostná DU . Pedagogických rád sa zúčastňujú všetci pedagogickí zamestnanci. Z rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje zapisovateľka a overuje riaditeľka. Zápisnica sa musí predložiť riaditeľke do 3 dní odo dňa rady.

Organizácia práce a zadelenie konkrétnych úloh

So školským poriadkom školy sú oboznámení všetci zamestnanci na pedagogicko – prevádzkovej porade a rodičia na plenárnej schôdzi.

Zamestnanci sú oboznámení so svojimi povinnosťami, právami a ich zodpovednosťou pri nástupe do zamestnania. Každá je zodpovedná za svoj úsek práce, za pridelené úlohy. Nemôže svoje povinnosti prenášať na inú pracovníčku. Akékoľvek zmeny musia hlásiť vopred riaditeľke školy a vyžiadajú jej súhlas /napr. výmena služby, návšteva lekára a pod./ Rozsah povinností, práv, zodpovednosti pracovníkov vyplýva z Pracovného poriadku pre výchovných pracovníkov a ostatných pracovníkov školstva a školských zariadení. Každá pracovníčka musí poznať svoje povinnosti, práva a zodpovednosť, nesmie prenášať rozhodovanie na nadriadených alebo podriadených s úmyslom zbaviť sa zodpovednosti. Je povinná spolupracovať so všetkými zamestnancami so snahou dodržiavať na pracovisku dobré pracovné vzťahy. Zodpovedá za včasné a čo najlepšie plnenie si svojich povinností.

Každá pracovníčka školy má tieto ďalšie všeobecné povinnosti, práva a zodpovednosti:

1.   Zvyšovať si odborné vedomosti, osvojovať si nové metódy a formy práce, tvorivo ich uplatňovať v praktickej činnosti, dodržiavať pracovnú disciplínu.

2.   Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone verejnej služby.

3.   Racionálne a efektívne využívať pracovnú dobu, prejavovať vlastnú iniciatívu a aktivitu.

       4.   Riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými k výučbe, strážiť a ochraňovať ich pred poškodením, stratou a zneužitím. Niesť       zodpovednosť za veci, ktoré sa do zamestnania obvykle nenosia.

4.  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA DETÍ A OCHRANA PRED

SOCIÁLNOPATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIUO A NÁSILÍM

4.1  Bezpečnosť a ochrana zdravia detí

Podľa § 8 ods.1vyhlášky o materských školách za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľka. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 8 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzadnie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnanci MŠ sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom MŠ SR č. 245/2008 Z.z. § 152.

Školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné:

 1. prihliadať na základné fyziologické potreby detí,
 2. vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálnopatologickým javom,
 3. zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí,
 4. poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
 5. viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze.

Ďalej sa riadi zákonom 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Pracovným poriadkom, zákonom 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,  internými pokynmi riaditeľky MŠ, ako aj ostatnými právnymi normami vyplývajúcimi z pracovného pomeru.

Za dodržiavanie hygienických  predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pre sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy a centrom pedagogicko - psychologickej prevencie a poradenstva, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí a rodiny, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru. V prípade akútneho prenosného ochorenia dieťaťa zabezpečiť nad ním dočasný dohľad, izoláciu od ostatných detí a bez meškania informovať zákonného zástupcu.

V prípade úrazu poskytnúť prvú pomoc a konzultovať s lekárom. Oznámenie o úraze podá rodičovi učiteľka, pri ktorej sa úraz stal a zaeviduje ho u riaditeľky školy hneď po ošetrení dieťaťa. Na každej budove musí byť lekárnička vhodne doplnená liekmi.

Prostredie MŠ musí byť upravené tak, aby deti neprišli do styku s predmetmi, s ktorými by sa mohli poraniť. Lieky, čistiace prostriedky musia byť uložené tak, aby deti nemali k nim žiadny prístup. Odpadové kanály musia byť náležite chránené - zodpovedná školníčka,údržbár. Utieranie prachu z hračiek, nábytku a dezinfekciu - prevádzajú upratovačky ako aj v skrinkách v šatni detí. Učiteľky robia poriadok v skrinkách v triede.

Z dôvodu bezpečnosti učiteľka nosí na vychádzku zastavovací terčík. Upratovačky umývajú deti, ktoré sa znečistia. Miestnosť určená na pobyt detí má mať teplotu medzi 20 – 22° C. Ak klesne teplota v miestnostiach 3 dni po sebe pod 18° C, alebo ak teplota vzduchu v týchto priestoroch klesne v jednom dni pod 16° C, treba v každom prípade vykurovať.

Triedy sa vetrajú prievanom za neprítomnosti detí, ako aj  prezliekanie obliečok.

Nečistoty sa odstraňujú umývaním a utieraním navlhko alebo vysávaním. Zametať a utierať prach nasucho je zakázané. Elektrické zásuvky musia byť zabezpečené ochrannými krytmi - zodpovedné učiteľky.

V priestoroch školy a školského areálu je prísne zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné psychotropné  látky.

4.2    Výlety, exurzie,  pobyt v škole v prírode a ďalšie aktivity

Materská škola môže na základe plánu práce školy, najviac na 1 deň a so zabezpečením teplého obeda, organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exurzie, športový-predplavecký výcvik a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom (§ 28. ods. 17 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní).

Riaditeľkou poverená učiteľka je povinná okrem iného vypracovať pred aktivitou písomný záznam o organizačnom zabezpečení aktivity a poučení osôb a detí o BOZP (§ 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materských školách).

 • na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,
 • v škole v prírode je počet detí podľa vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 o škole v prírode,
 • na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona.

4. 3          Prevencia proti pedikulóze (zavšivaveniu)Pedikulóza (zavšivavenie) je prenosné parazitálne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit Voš detská, hlavová.

Voš detská sa šíri hlavne:

 • pri priamom kontakte, najmä v kolektívoch ako je rodina, škola, školské zariadenia, pri spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre,...
 • prostredníctvom rôznych predmetov, napr. hrebeňov, pokrývok hláv, uterákov, šálov, odevov, ak sa napr. voš dostane na golier odevu, je možný prenos na iné ošatenie v šatniach.

Preventívne povinnosti školy

 

 • zabezpečiť informovanosť všetkých rodičov detí navštevujúcich materskú školu o prevencii výskytu vší v zariadení a ich povinnostiach:
 • zodpovednosť za dodržiavanie hygienických zásad v rodine, dodržiavanie osobnej hygieny  vrátane:
 • častá výmena osobnej a posteľnej bielizne,
 • pranie bielizne pri vysokých teplotách,
 • pranie a dezinsekcia čiapok, šatiek, šálov, hrebeňov,
 • pravidelné prehliadky vlasov detí,
 • poslať dieťa do materskej školy bez vší a hníd,
 • ihneď informovať učiteľku alebo riaditeľku v materskej škole o výskyte vší u svojho dieťaťa za účelom zabezpečenia opatrení aj v tomto zariadení.

Postup pri podozrení na výskyt prenosného parazitárneho ochorenia - povinnosti

Učiteľka v materskej škole:

 • pri akomkoľvek podozrení na možný výskyt vší (dieťa sa škriabe, je nekľudné, nesústredené) oznámi túto skutočnosť vedeniu školy a rodičovi (zákonnému zástupcovi) dieťaťa,
 • dohliadne, aby vrchný odev (čiapky, šály), osobná (posteľná bielizeň, hrebene) a ďalšie predmety, s ktorými prišla hlava dieťaťa podozrivého zo zavšivavenia do styku, neboli uložené (v šatni, na vešiakoch a pod.) s odevmi a predmetmi ostatných detí, prípadne, aby ich iné deti nepoužívali,
 • odporučí rodičovi (zákonnému zástupcovi) navštíviť príslušného všeobecného lekára pre deti a mládež za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa,
 • požiada rodiča, aby vypral osobnú bielizeň dieťaťa pri vysokej teplote, dôkladne vysušil a vyžehlil,
 • upratovačke oznámi, aby vydezinfikovala všetky hrebene a prezliekla všetkým deťom posteľnú bielizeň, uteráky a zaniesla do práčovne v MŠ na vypranie pri vysokej teplote,
 • vykonáva preventívne opatrenia a to priebežným sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších detí,
 • v rámci ranného filtra deťom vhodným spôsobom prezrie vlasovú časť hlavy.

Riaditeľka materskej  školy:

 • ihneď informuje všetkých rodičov, že v materskej škole sa vyskytli vši,
 • zabezpečí vykonanie dezinsekcie v rovnakom čase v celom kolektíve (aj u zdravých detí), v ktorom bol výskyt vší zistený t.j. rodina, materská škola,
 • požiada rodičov o súčinnosť, tzn. aby priebežne kontrolovali vlasy u svojich detí.

Rodič:

 • má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu zdravotnú starostlivosť,
 • postupuje pri odvšivavení svojho dieťaťa, resp. dezinsekcii u zdravého jedinca, podľa pokynov učiteľky, riaditeľky materskej školy,
 • opätovný nástup dieťaťa do materskej školy je možný až po predložení potvrdenia od lekára, že dieťa je spôsobilé pre opätovný návrat do kolektívu.

Pri riešení problému výskytu vší u detí budeme postupovať citlivo s individuálnym prístupom.

Legislatíva:

 • Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 140/2008 Z. z. v     § 12 ods. 2 písm. e, § 51 a §52,
 • Vyhláška MZ SR č. 527/2007 z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, § 10 náležitosti prevádzkového poriadku,
 • Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

5.  PODMIENKY ZAOBCHÁDZANIA S MAJETKOM  ŠKOLY

5.1  Ochrana  spoločného majetku

Vchody do MŠ v čase prevádzky sú uzamknuté od 8,15 hod do 11,30 hod a v čase odpoludňajšieho odpočinku od 13,00 hod do 14,30  hod. Za uzamykanie jednotlivých vchodov zodpovedajú prevádzkové zamestankyne.

Kľúč od budovy vlastní riaditeľka , zástupkyňa MŠ, príslušné pedagogické, prevádzkové pracovníčky. Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnancov  MŠ.  Pri odchode z MŠ sú prevádzkové  pracovníčky povinné  prekontrolovať uzatvorenie okien, uzamknutie budovy, spustenie bezpečnostného systému a uzamknutie brány.

Po ukončení prevádzky MŠ je učiteľka povinná odložiť didaktickú  techniku na uzamykateľné, vopred určené miesto.

Pri odchode z MŠ sú prevádzkové pracovníčky povinné prekontrolovať uzatvorenie okien, uzamknutie budovy, vypnutie elektrických spotrebičov. Všetci pracovníci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti. 

Za uzamknutie dverí kuchyniek a pergolí, vypnutie umývačiek riadu a zatvorenie okien v kuchynkách zodpovedá príslušná pomocná kuchárka.

V budovách MŠ je bez sprievodu zamestnanca školy zakázaný akýkoľvek  pohyb cudzej osoby.

Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci  plnia v zmysle pracovnej náplne.

Školský telefón používajú iba v nutných prípadoch,  miesto a čas hovoru zaznačia do príslušného zošita.

5.2  Ochrana osobného majetku

Osobné veci si zamestnanci MŠ odkladajú na určené uzamykateľné miesto. Zamestanci nenosia do práce väčší obnos peňazí, resp. drahé predmety.

Kľúče od uvedených miestností majú zamestanci pri sebe alebo ukryté. V prípade potreby väčší obnos peňazí si zamestnanci počas pracovnej doby môžu uložiť do trezoru u riaditeľky školy. Týka sa to aj peňazí, ktoré učiteľky vyberajú od rodičov.

V prípade nedodržania týhto opatrení zamestnanec preberá plnú zodpovednosť za prípadnú stratu.

Školský poriadok bol prerokovaný a schválený na pracovnej porade dňa: 30.08.2013 a plenárnej schôdzi rodičov dňa:  05.09.2013.

 

 

 

 

                                                              ..........................................                                         

                                                       Jarmila Ritnošíková

                                                    riaditeľka materskej školy

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————