OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ

NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ DOSTOJEVSKÉHO  933/5, BYTČA

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

 

Termín prijímania žiadostí:

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Dostojevského  sa uskutoční v termíne 2. a 3. mája 2019  v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod.

Zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca) spolu s dieťaťom.

Pri prijímaní detí zákonný zástupca predloží:

  • žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca  predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • ak ide o dieťa vyžadujúce diétny stravovací systém, rodič predloží písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce potrebu poskytovania diétneho stravovania.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete osobne prevziať v MŠ alebo stiahnuť na www.hravozdravo.webnode.sk/tlačivá na stiahnutie/.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú  školskú dochádzku,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak  sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na
adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.

V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľ pri prijímaní nesmie uprednostniť deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí.