Zápis detí do materskej školy

 

           

 

Riaditeľstvo MŠ-Ulica Dostojevského 933/5 Bytča oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa bude konať v dňoch:

 

                                             02..mája – 15. mája 2018

v riaditeľni MŠ od 10.30 hod. do 12.00 hod.

 

Rozhodnutie o prijatí - neprijatí dieťaťa do materskej školy bude vydávané  od 

                    

                                          25.mája 2018

v riaditeľni MŠ od 10.30 hod. do 12.00 hod.

 

 

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Dostojevského 933/5, Bytča.

Prijímanie detí do materskej školy

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 13.mája.

Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať:

  • spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,
  • prednostne deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú  školskú dochádzku,
  • prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí, preto sa v prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Dostojevského budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

  • sú súrodenci už umiestnených detí v MŠ,
  • zamestnaných rodičov,
  • s trvalým pobytom v Bytči.

 

                                                                  Jarmila Ritnošíková                           

                                                                        riaditeľka MŠ 

Pozn.: O prípadných zmenách v časových údajoch budete včas informovaní.